انتخاب هوشمند طرح خرید :

در صورتی که در شرکت های زیر مشغول به فعالیت هستید آن را انتخاب و در غیر اینصورت گزینه خیر را انتخاب کنید
لیست شرکت ها :
آیا دسته چک دارید ؟
تعداد برگه چک :
آیا می توانید سفته تهیه کنید ؟
محدوده مبلغ مورد نظر برای خرید خود را وارد کنید :
سقف خرید :